Uddannelsesmuligheder når du er ledig

Du kan deltage i kurser og uddannelse for at kvalificere dig til et nyt arbejde. Læs mere om dine muligheder.

Læs siden op

Kontakt os inden du starter

Deltager du i uddannelse, samtidig med at du modtager dagpenge, skal du fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder møde til samtaler, deltage i tilbud og være aktivt jobsøgende:

  • Du skal også være villig til at afbryde uddannelsen, hvis du får arbejde, jobcentret giver dig et tilbud om aktivering eller henviser dig til arbejde.
  • Du skal give os besked, hvis du ønsker at deltage i undervisning samtidig med, at du modtager dagpenge.
  • Du skal huske at oplyse os om dine planer. Når vi ved, hvilken uddannelse og på hvilke vilkår den udbydes, tager vi stilling til om du kan bevare din dagpengeret under uddannelsen.
6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du, som ledig dagpengemodtager vil søge om 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til dit Jobcenter eller til os, så du kan blive vejledt om dine muligheder.

  • 6 ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
  • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
  • Hvis man er ledig inden for målgruppen kan man løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.
  • Kurserne skal holdes inden for en dagpenge-referenceperiode på 9 måneder for dagpengemodtagere over 25 år og 6 måneder for dagpengemodtagere under 25 år. 
  • Det er os (a-kasserne), der træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. 
  • Ved kurser ud over 6 uger, kan vi (a-kasserne) kun godkende en ansøgning om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis Jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover 6 uger.

Den landsdækkende positivliste

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under 6 ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne. Positivlisten indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper. Når man som ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan man frit søge kurser inden for denne erhvervsgruppe. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse - gælder fra 1. marts 2021 - 28. februar 2022

Grundet COVID-19 er det muligt at tage både AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning, hvis det enkelte uddannelsesforløb på positivlisten udbydes online. På Styrelsen for IT og Lærings hjemmeside fremgår hvilke AMU-kurser og akademimoduler der er tale om.

Uddannelse under 20 timer om ugen

Du kan deltage i alle former for uddannelse, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen. Dog ikke uddannelser, som man kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til. 

Det afgørende er, om uddannelsen som sådan giver ret til SU, når den følges som fuldtidsuddannelse, og ikke om du selv har ret til SU under uddannelsen.  Det betyder, at hvis du følger et enkelt fag, som ellers er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du ikke få dagpenge. 

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer.  Ved evt. fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

Det betyder fx, at du ikke kan få uddannelse og dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på åbent universitet. De fag, der udbydes på åbent universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser. I stedet er der en specialregel om åben uddannelse (se nedenfor).

Åben uddannelse - maks. 6 timer pr. uge

Du kan deltage i Åben Uddannelse, hvis uddannelsen har tilknytning til din hidtidige uddannelse og/eller dit faglige område. 

Du kan kun deltage i undervisningen indtil det tidspunkt, hvor du har ret og pligt til aktivering. Det har du, når du har modtaget dagpenge i 962 timer, hvilket svarer til et halvt års fulde dagpenge.

Der må højst være 6 timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end 6 timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studieårsværk. 

Hvis et årsværk fx svarer til 24 timer om ugen, må der højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge. På uddannelsesstedet kan du få at vide, hvor meget et årsværk er. 

Bemærk: Reglen om 6 timer eller 1/3 årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse, eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

Faglige kurser

Hvis et fagligt kursus styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du deltage på fuld tid i de første 2 uger. 

Kurset skal være arrangeret af dit lokale jobcenter eller en af de 5 fagforeninger der står bag Din Faglige A-kasse. Du kan læse mere om evt. fagforeningsarrangerede kurser på de enkelte fagforeningers hjemmesider.

Vær opmærksom på, at hvis kurset varer mere end 2 uger, ville du kunne få dagpenge i hele kursusperioden, forudsat, at undervisningen efter de første 2 uger er på under 20 timer om ugen.

Voksenlærling

Er du over 25 år og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en voksenlærlingeuddannelse samtidig med, at din arbejdsgiver får tilskud til din løn.

Som voksenlærling indgår du en aftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde og får udbetalt elevløn samtidig med, at du deltager i undervisning på en erhvervsskole.

Skal virksomheden, hvor du ønsker ansættelse, have tilskud til din løn, kan du først starte som voksenlærling efter en periode som ledig. Ledighedsperiodens længde afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund.

Du skal selv søge stillinger som voksenlærling. Bliver du tilbudt ansættelse, skal du kontakte jobcentret, så de kan hjælpe med at søge om tilskud til din løn.