Bliv medlem

Meld dig ind i a-kassen og læs mere om fagforeningerne, der står bag a-kassen

Bliv medlem af a-kassen


Meld dig også ind i fagforeningen

Melder du dig ind i en af de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse, er du sikret kompetente kræfter, der forhandler på dine vegne, og som sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt: 

Fagforeninger med OK-mærket sikrer dig et særligt kendskab til dit fag og din branche. 

Det koster det at være medlem af fagforeningen

Læs mere om, hvad det koster, at medlem af en af de 5 fagforeninger, som står bag a-kassen:

A-kassens kontingentsatser 2022

Kontingentet betales forud og opkræves månedligt.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 1.042 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 745 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 521 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 398 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbevis 521 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbevis 298 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem overgået til efterløn 510 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem overgået til efterløn 391 kr. pr. måned.

Medlemskabet af a-kassen ophører fra udgangen af den måned, hvor du overgår til folkepension. Som folkepensionist kan du melde dig ind i a-kassen som seniormedlem. Et seniormedlemskab giver dig ret til hjælp med jobsøgning, men du kan ikke få ret til ydelser fra a-kassen.

Kontingentets sammensætning

Dit kontingent til a-kassen er sammensat af et administrationsbidrag, et medlemsbidrag, et ATP- bidrag og et eventuelt efterlønsbidrag.

Administrationsbidraget er 153,00 kr. pr. måned i 2022, og anvendes til at administrere dit medlemskab af a-kassen. Det dækker således alt fra porto til arbejdslønninger.

Medlemsbidraget er 357,00 kr. pr. måned i 2022, og går til staten, der så til gengæld betaler dine dagpenge, hvis du bliver ledig.

ATP-bidraget er 11,00 kr. pr måned og lovpligtigt. Det er 7,00 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, opkræver vi et særligt efterlønsbidrag, som er 521,00 kr. pr. måned i 2022 for fuldtidsforsikrede.

Søg om kontingentfritagelse

Når du er under uddannelse, kan du søge om fritagelse for betaling af det særlige medlemsbidrag til a-kassen.

Din uddannelse skal når den afsluttes give dig mulighed for at blive optaget i a-kassen med dimittendrettigheder. Det betyder bl.a., at den skal være offentlig anerkendt og have en varighed på mindst 18 måneder.

Vær opmærksom på, at du ikke kan blive fritaget, hvis du modtager ydelser fra a-kassen.

Søg kontingentfritagelse

Indkomstgrænse - midlertidig ordning - 2022 og 2023

I forbindelse med trepartsaftalen, som blev indgået i oktober 2021, blev der 1. januar 2022 indført en midlertidig ordning, som betyder, at det i 2022 og 2023 er muligt for elever og lærlinge at have indkomst fra fx en bibeskæftigelse ved siden af lærlinge- eller elevlønnen, og stadig være berettiget til fritagelse for betaling af medlemsbidraget til a-kassen.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at vi som a-kasse skal opgøre din samlede indkomst for hele den periode, hvor du er/har været fritaget. Hvis det viser sig, at din indkomst i fritagelsesperioden har været højere end kr. 232.212 pr. år, vil du skulle efterbetale medlemsbidraget til a-kassen for hele den periode, hvor du har været fritaget.

Opkrævning af a-kasse og fagforeningskontingent

Vi har en indgået en administrationsaftale med de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse. Det er baggrunden for, at vi opkræver vi dit kontingent til a-kassen og til din fagforening samtidigt. Det gælder også afdelings- og klubkontingentet. 

Du modtager derfor en samlet opkrævning hver måned.

Dit samlede kontingent er individuelt. Det afhænger således af, hvilken fagforening og lokalafdeling du er medlem af:

Tilmelding til Betalingsservice

Opret en betalingsserviceaftale i din netbank og benyt følgende oplysninger:

 • PBS-nr.: 0123 7179
 • DEB.GRP: 02316
 • Kundenummer: Dit medlemsnummer
Opsigelsesvarsel ved udmeldelse af a-kassen

Det fremgår af § 6 i vedtægerne for Din Faglige A-kasse, at udmeldelse af a-kassen, kun kan finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Eksempel:
Hvis du har fået tilkendt Tidlig Pension fra den 1. januar 2022 og du udmelder dig af a-kassen den 12. december 2021, så skal du betale medlemsbidrag til a-kassen i december 2021 og januar 2022. Du bliver således udmeldt med virkning fra den 1. februar 2022.

Opmærksomhedspunkter ved udmeldelse

En udmeldelse af a-kassen betyder at du mister dine a-kasserettigheder, herunder din a-kasse anciennitet. Du vil således skulle have været medlem af a-kassen i 1 år - samt opfylde indkomstkravet i løbet af det år - før du, som udgangspunkt ville have ret til dagpenge. 

En udmeldelse af efterlønsordningen er endegyldig. Det er ikke muligt at fortryde. Du vil således ved en evt. genindmeldelse i a-kassen ikke have mulighed for at blive (gen)tilmeldt efterlønsordningen.

Under 30 år og under uddannelse

Det er gratis af være medlem af a-kassen, hvis du er under 30 år og under uddannelse inden for et af vores faglige områder.

Det er en fordel, at være gratis medlem af a-kassen, mens du er under uddannelse, da du blandt andet efter 1 års gratis medlemskab, har ret til dagpenge når du afslutter din uddannelse:

 • Medlemskab af a-kassen koster 0 kr. pr. måned, mens du er under uddannelse.
 • Du kan få op til 15.844 kr. pr. måned i dagpenge fra din 1. ledige dag, hvis du er medlem i mindst 1 år før du afslutter din uddannelse. Eller efter 1 måneds ledighed, hvis du først melder dig ind 14 dage efter uddannelsens afslutning.
 • Hjælp til jobsøgning, hvis du er ledig.
 • Adgang til på samme tid, at blive medlem af en rigtig fagforening, hvis du fx er under uddannelse til elektriker, maler og/eller blik og rør arbejder.
Betingelser - gratis a-kasse medlemskab
 • Du er under uddannelse og under 30 år.
 • Din uddannelse er fuldtids og minimum af 18 måneders varighed.
 • Din uddannelse giver dig ret til at dimittere i en a-kasse.
 • Din erhvervsuddannelse skal indeholde et planlagt skoleforløb samt en praktik/elevplads.

Hvis du er fyldt 30 år og er under uddannelse, skal du for at blive fritaget for at betalte kontingent, inden uddannelsens start have optjent ret til dagpenge og opfylde et beskæftigelseskrav svarende til 1 års arbejde på fuld tid (1924 timer). 

Derudover, skal du være tilmeldt efterlønsordningen og betale efterlønsbidrag i hele fritagelsesperioden.