Bliv medlem

Meld dig ind i a-kassen og læs mere om fagforeningerne, der står bag a-kassen

Bliv medlem af a-kassen


Meld dig også ind i fagforeningen

Melder du dig ind i en af de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse, er du sikret kompetente kræfter, der forhandler på dine vegne, og som sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt: 

Fagforeninger med OK-mærket sikrer dig et særligt kendskab til dit fag og din branche. 

Det koster det at være medlem af fagforeningen

Læs mere om, hvad det koster, at medlem af en af de 5 fagforeninger, som står bag a-kassen:

A-kassens kontingentsatser 2023

Kontingentet betales forud og opkræves månedligt.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 1.056 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 757 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 525 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 403 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbevis 525 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbevis 403 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem overgået til efterløn 521 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem overgået til efterløn 396 kr. pr. måned.

Medlemskabet af a-kassen ophører fra udgangen af den måned, hvor du overgår til folkepension. Som folkepensionist kan du melde dig ind i a-kassen som seniormedlem. Et seniormedlemskab giver dig ret til hjælp med jobsøgning, men du kan ikke få ret til ydelser fra a-kassen.

Kontingentets sammensætning

Dit kontingent til a-kassen er sammensat af et administrationsbidrag, et statsbidrag (medlemsbidrag), et ATP- bidrag og et eventuelt efterlønsbidrag.

Administrationsbidraget

Administrationsbidraget er 157,00 kr. pr. måned i 2023, og anvendes til at administrere dit medlemskab af a-kassen. Vi fastsætter selv beløbet. Vi bruger beløbet til administration, herunder udgifter til medarbejdere, lokaler, IT og andre driftsudgifter. Administrationsbidraget er det eneste vi som a-kasse selv fastsætter. 

Statsbidraget (medlemsbidraget)

Statsbidraget er 364,00 kr. pr. måned i 2023, og går til staten. Beløbets størrelse er også fastsat af staten. Vi overfører det fulde beløb til staten. Beløbet er det samme for alle a-kasser. Statsbidraget bruges til at finansiere a-kassens ydelser - især dagpenge til ledige. 

ATP

ATP-bidraget er 4,00 kr. pr måned og lovpligtigt. Det er 3,00 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret. Dette er også fastsat af staten, som vi overfører det fulde beløb til. Beløbet er det samme for alle a-kasser. 

Efterlønsbidrag

Du betaler 531 kr. pr. måned i 2023 i efterlønsbidrag, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen (347 kr. ved deltidsforsikring). Størrelsen på beløbet er fastsat af staten, og denne indbetaling bliver overført til staten. Beløbet er det samme for alle a-kasser, og det bliver brugt til at finansiere efterlønsordningen.

Tilmelding til Betalingsservice

Opret en betalingsserviceaftale i din netbank og benyt følgende oplysninger:

 • PBS-nr.: 0123 7179
 • DEB.GRP: 02316
 • Kundenummer: Dit medlemsnummer
Betingelser - gratis a-kasse medlemskab
 • Du er under uddannelse og under 30 år.
 • Din uddannelse er fuldtids og minimum af 18 måneders varighed.
 • Din uddannelse giver dig ret til at dimittere i en a-kasse.
 • Din erhvervsuddannelse skal indeholde et planlagt skoleforløb samt en praktik/elevplads.

Hvis du er fyldt 30 år og er under uddannelse, skal du for at blive fritaget for at betalte kontingent, inden uddannelsens start have optjent ret til dagpenge og opfylde et beskæftigelseskrav svarende til 1 års arbejde på fuld tid (1924 timer). 

Derudover, skal du være tilmeldt efterlønsordningen og betale efterlønsbidrag i hele fritagelsesperioden.

Søg om kontingentfritagelse

Når du er under uddannelse, kan du søge om fritagelse for betaling af det særlige medlemsbidrag til a-kassen.

Din uddannelse skal når den afsluttes give dig mulighed for at blive optaget i a-kassen med dimittendrettigheder. Det betyder bl.a., at den skal være offentlig anerkendt og have en varighed på mindst 18 måneder.

Vær opmærksom på, at du ikke kan blive fritaget, hvis du modtager ydelser fra a-kassen.

Søg kontingentfritagelse

Indkomstgrænse - midlertidig ordning - 2022 og 2023

I forbindelse med trepartsaftalen, som blev indgået i oktober 2021, blev der 1. januar 2022 indført en midlertidig ordning, som betyder, at det i 2022 og 2023 er muligt for elever og lærlinge at have indkomst fra fx en bibeskæftigelse ved siden af lærlinge- eller elevlønnen, og stadig være berettiget til fritagelse for betaling af medlemsbidraget til a-kassen.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at vi som a-kasse skal opgøre din samlede indkomst for hele den periode, hvor du er/har været fritaget. Hvis det viser sig, at din indkomst i fritagelsesperioden har været højere end kr. 232.212 pr. år, vil du skulle efterbetale medlemsbidraget til a-kassen for hele den periode, hvor du har været fritaget.

Opkrævning af a-kasse og fagforeningskontingent

Vi har en indgået en administrationsaftale med de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse. Det er baggrunden for, at vi opkræver vi dit kontingent til a-kassen og til din fagforening samtidigt. Det gælder også afdelings- og klubkontingentet. 

Du modtager derfor en samlet opkrævning hver måned.

Dit samlede kontingent er individuelt. Det afhænger således af, hvilken fagforening og lokalafdeling du er medlem af:

Opsigelsesvarsel ved udmeldelse af a-kassen

Det fremgår af § 6 i vedtægerne for Din Faglige A-kasse, at udmeldelse af a-kassen, kun kan finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Eksempel:
Hvis du har fået tilkendt Tidlig Pension fra den 1. marts 2023 og du udmelder dig af a-kassen den 10. januar 2023, så skal du betale medlemsbidrag til a-kassen i januar og februar 2023. Du bliver således udmeldt med virkning fra den 1. marts 2023.

Opmærksomhedspunkter ved udmeldelse

En udmeldelse af a-kassen betyder at du mister dine a-kasserettigheder, herunder din a-kasse anciennitet. Du vil således skulle have været medlem af a-kassen i 1 år - samt opfylde indkomstkravet i løbet af det år - før du, som udgangspunkt ville have ret til dagpenge. 

En udmeldelse af efterlønsordningen er endegyldig. Det er ikke muligt at fortryde. Du vil således ved en evt. genindmeldelse i a-kassen ikke have mulighed for at blive (gen)tilmeldt efterlønsordningen.

Under 30 år og under uddannelse

Det er gratis af være medlem af a-kassen, hvis du er under 30 år og under uddannelse inden for et af vores faglige områder.

Det er en fordel, at være gratis medlem af a-kassen, mens du er under uddannelse, da du blandt andet efter 1 års gratis medlemskab, har ret til dagpenge når du afslutter din uddannelse:

 • Medlemskab af a-kassen koster 0 kr. pr. måned, mens du er under uddannelse.
 • Du kan få op til 16.177 kr. pr. måned i dagpenge fra din 1. ledige dag, hvis du er medlem i mindst 1 år før du afslutter din uddannelse. Eller efter 1 måneds ledighed, hvis du først melder dig ind 14 dage efter uddannelsens afslutning. Satsen forudsætter også, at du har forsørgelsespligt.
 • Hjælp til jobsøgning, hvis du er ledig.
 • Adgang til på samme tid, at blive medlem af en rigtig fagforening, hvis du fx er under uddannelse til elektriker, maler og/eller blik og rør arbejder.
Voksenlærling - arbejdsgiver modtager tilskud til lønnen

Hvis du er i beskæftigelse, som voksenlærling og din arbejdsgiver modtager offentligt tilskud til din løn, så kan lønnen ikke medregnes til at opfylde indkomst- og beskæftigelseskravet i § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Det betyder, at såfremt du melder dig ledig og søger om dagpenge før du afslutter din uddannelse, så vil du modtage et afslag, da din løn som nævnt oven for ikke kan medregnes til at opfylde indkomst- og beskæftigelseskravet. Sidstnævnte er udover medlemskabet af a-kassen en grundlæggende forudsætning for at kunne modtage dagpenge i tilfælde af ledighed.

Hvis du derimod først melder dig ledig og søger om dagpenge efter at du har afsluttet din uddannelse og har anmodet om optagelse som (statusskift) dimittend, så vil du kunne få dagpenge i 1 år inden for 2 år til en fast dimittendsats.

Læs mere om, hvordan du forholder dig, hvis du bliver ledig efter endt uddannelse