Kontingentfritagelse

Læs om dine muligheder neden for

Læs siden op

Du har mulighed for at blive helt eller delvist frataget for at betale kontingent til din a-kasse i en række situationer. Du kan blandt andet blive frataget, hvis du er under uddannelse, er voksenlærling, og hvis du har opbrugt din dagpengeret.

Læs mere om betingelserne neden for.

Hvis du er i gang med en uddannelse

Du kan søge om at blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis du er i gang med en uddannelse, der giver dig ret til at blive optaget som dimittend. 

Fritagelsen gives for 1 år ad gangen i op til sammenlagt 5 år.

Uddannelsen skal være erhvervsmæssig, offentlig anerkendt og af mindst 18 måneders varighed. 

Hvis du får udbetalt SU, må du i 2024 samlet tjene 24.567 kr. pr. måned før skat inkl. din SU. Indkomstloftet beregnes som et gennemsnit for din fritagelsesperiode, så du kan i nogle perioder have en højere indtægt, hvis du i andre perioder har en lavere indtægt.

Får du lærlingeløn eller skolepraktikydelse, må du ikke have indkomst udover lærlingelønnen/skolepraktikydelsen, hvilket betyder, at du ikke må have et fritidsarbejde eller selvstændig virksomhed. Du kan til gengæld godt fritages selvom du får udbetalt overarbejde, bonus, akkord eller har andre indtægter fra din læreplads. 

Hvis du får udbetalt ydelser (dagpenge, feriedagpenge mv.) fra a-kassen, kan du ikke blive fritaget for at betale kontingent.  

Hvis du bliver fritaget for at betale kontingent, kan du afbryde din fritagelsesperiode, hvis du fx vil arbejde mere (tjene mere) på din arbejdsplads eller med henblik på at få udbetalt evt. feriedagpenge, men du kan først få en ny periode med fritagelse for kontingent, når den første er udløbet. Eksempel: du bliver fritaget for betaling af kontingent fra den 1. juni 2023. Den 1. januar 2024 får du et arbejde ved siden af din læreplads, så du afbryder din kontingentfritagelse. Du stopper med dit supplerende arbejde den 1. maj 2024, men selvom du stopper med at have arbejde ved siden af din lærlingeløn, kan du først fritages igen fra 1. juni 2024. 

Er du fyldt 30 år?

Hvis du er over 30 år, kan du kun søge om kontingentfritagelse, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen og betaler efterlønsbidrag.

Hvis du er voksenlærling

Hvis du er fyldt 30 år, og ansat i en virksomhed efter reglerne om voksenlærlinge, så kan du søge om at blive fritagelse for at betale kontingent til a-kassen. 

Læs mere om voksenlærlingeordningen

En fritagelse forudsætter, at du kan dokumentere, at du er ansat som voksenlærling. Dvs. at du skal kunne fremsende kopi af din voksenlærlingekontrakt. Fritagelsen forudsætter også, er du er - eller bliver - tilmeldt efterlønsordningen. Melder du dig efterfølgende ud af efterlønsordningen, ophører din ret til fritagelse.

Læs mere om efterlønsordningen

Fritagelse hvis din ret til dagpenge er ophørt

Hvis du ikke længere har ret til dagpenge, fordi du har fået udbetalt ydelser i 2 år inden for 3 år, så kan du søge om kontingentfritagelse, hvis du er ledig og tilmeldt på jobnet.dk. 

Du bør bevare dit medlemskab af a-kassen selvom du for nuværende ikke længere har ret til ydelser. Hvis du bevarer medlemskabet, skal du ikke opfylde det særlige anciennitetskrav på ny, hvis du har arbejde/indkomst nok til at genoptjene retten til dagpenge.

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen i 6 måneder ad gange. Forudsætningen er, at du som nævnt er ledig og tilmeldt på jobnet.dk og er uden forsørgelse. Evt. hjælp til dækning af husleje eller andre bestemte formål er ingen forhindring. Vær opmærksom på, at du ikke kan blive fritaget for betaling af efterlønsbidraget, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen. 

Er du fyldt 50 år?

Er du over 50 år gammel, er der flere ting du skal være opmærksom på, hvis du vil have kontingentfritagelse. 

Er du tilmeldt efterlønsordningen, og har du derudover også opbrugt din ret til dagpenge, skal du ikke opfylde det almindelige beskæftigelseskrav (1924 løntimer inden for 3 år) for senere at kunne komme på efterløn.

Vælger du at blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, er du ikke længere indbefattet den ordning, og du skal derfor igen opfylde beskæftigelseskravet for at kunne komme på efterløn. 

Inden du vælger at søge om fritagelse, er det vigtigt, at du tager stilling til, om det er sandsynligt, at du vil kunne nå at opfylde beskæftigelseskravet, inden du skal på efterløn. Du skal i den forbindelse også tage stilling til, om du fortsat ønsker at kunne gå på efterløn.

Er du frihedsberøvet / fængslet / udfører samfundstjeneste?

Hvis du - eller bliver - frihedsberøvet i mere end 30 dage i et dansk fængsel, bliver indlagt på en lukket afdeling, eller hvis du udfører samfundstjeneste, så kan du søge om kontingentfritagelse i a-kassen. 

Det gælder dog ikke, hvis du arbejder uden for Kriminalforsorgens institutioner medens du er frihedsberøvet. 

Kontingentfritagelsen ophører den dag, hvor du bliver løsladt eller har færdiggjort din samfundstjeneste.   

Hvis du er fængslet i udlandet, kan du tidligst få nedsat kontingent, når vi modtager dokumentation for fængslingen.

Fritagelse for betaling af efterlønsbidraget

Du har ret til at holde en bidragsfri periode med indbetalingen af efterlønsbidrag, hvis du:

  • er født i perioden 2. juli 1960 til 31. december 1975
  • har betalt efterlønsbidrag før du fyldte 35. år og før 1. januar 2008 eller hvis du har betalt efterlønsbidrag i 2007
  • kan nå at betale efterlønsbidrag i mindst 25 år inden din efterlønsalder og ikke allerede har fået efterlønsbidraget tilbagebetalt

I den bidragsfri periode betaler du ikke efterlønsbidrag, men har stadig mulighed for at gå på efterløn, når du når efterlønsalderen.

Perioden kan vare fra 1 dag til 6 år. Længden på perioden afhænger af, hvornår du er født, og hvor lang tid du har betalt efterlønsbidrag.  Du bestemmer selv, om du vil holde hele perioden på 1 gang eller dele den op i flere periode og hvornår du vil holde perioden. Det skal bare være inden du når din efterlønsalder. 

Den bidragsfrie periode kan tidligst begynde den dag, vi har modtaget din ansøgning.

Kontakt os via Medlemskontakten på Min side, hvis du vil søge om en bidragsfri periode.

Sådan søger du om kontingentfritagelse

Du skal udfylde en ansøgning

Fritagelsen kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor vi modtager ansøgningen. 

Er du i tvivl om dine muligheder, så kan du skrive til os via Medlemskontakten på Min side.