Hvis du har fået arbejde i udlandet

Du skal som hovedregel været medlem af en a-kasse i det land du arbejder i.

Læs siden op

Hvis du har fået arbejde i udlandet

Skal du arbejde i et andet EØS-land (Alle EU-lande samt Norge, Island og Lichtenstein), så skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres i det pågældende land. 

Når du arbejder i udlandet, har du 8 uger til at sørge for at blive medlem af arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land. Ofte vil det ske automatisk og du vil kunne se, at din arbejdsgiver tilbageholder et bidrag til ordningen i din løn. Hvis du omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i landet inden der er gået 8 uger, har du mulighed for at bevare din danske a-kasse anciennitet fra din danske a-kasse. 

Læs mere om arbejde, arbejdsløshedsforsikring og a-kasse i udlandet.

Du kan kun være medlem af 1 a-kasse - du skal derfor selv sørge for at blive udmeldt af Din Faglige A-kasse, hvis og når du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Du kan dog fortsat være medlem af Din Faglige A-kasse, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land. Udmeldelsen af a-kassen medfører, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Bidraget kan til gengæld efterbetales, når du kommer tilbage til Danmark og opfylder betingelserne for optagelse eller genoptagelse i a-kassen..

Arbejdsløshedsforsikring uden for EU/EØS

Ved arbejde uden for EU/EØS, kan du som udgangspunkt bibeholde dit medlemskab af Din Faglige A-kasse, hvis landet, du rejser til, ikke har en arbejdsløshedsforsikring.

Automatisk medlem af a-kassen i EØS-landet

I de fleste EU/EØS-lande er arbejdsløshedsforsikring obligatorisk. Det forholder sig således anderledes end i Danmark og Sverige, som p.t. er de to eneste lande, hvor det er frivilligt om man vil være medlem af en a-kasse. 

Når ordningen er obligatorisk betyder det, at der automatisk tilbageholdes bidrag til landets arbejdsløshedsforsikringssystem, hvis du arbejder på almindelige lønmodtager vilkår. 

Det vil som udgangspunkt fremgår af din lønseddel, at din arbejdsgivere har tilbageholdt bidrag til landets arbejdsløshedsforsikringssystem. 

Når og hvis du bliver omfattet af et andet lands arbejdsløshedsforsikringssystem, har du pligt til at melde dig ud af Din Faglige A-kasse. Det gøres skriftligt ved at du sender en besked til os via Min side.

De 27 EØS-lande

Der er tale om EU-landene samt Schweiz, Liechtenstein, Island og Norge. I alt 27 lande.

Udover Danmark er det Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Dobbeltforsikring - opmærksomhedspunkter

Forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år

Hvis du inden for de sidste 5 år har været korrekt forsikret i Danmark, skal dit danske medlemskab annulleres og kontingentet tilbagebetales for de perioder, hvor du på samme tid har været omfattet af forsikringen i det andet EØS-land.

Kontingentet kan dog kun tilbagebetales for en periode op til 3 år bagud i tiden regnet fra det tidspunkt, hvor du/vi er blevet opmærksomme på den fejlagtige dobbeltforsikringsperiode.

Ikke forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år

Hvis du ikke har været korrekt forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, så anses dit medlemskab igen for korrekt, når du begynder arbejde i Danmark. Den uretmæssige/forkerte forsikringsperiode annulleres og kontingentet tilbagebetales. 

Forsikringsperioden fra det andet EØS-land kan kun medregnes, hvis du begynder arbejde i Danmark inden der er gået 8 uger forsikringen ophørte (i det andet EØS-land). Arbejdet skal desuden have en varighed på mindst 296/148 timer inden for en periode på 12 uger/3 måneder, 

Hvis der er tale om, at du reelt har været korrekt forsikret i Danmark men samtidig har været omfattet af forsikringen i det andet EØS-land, vil det være op til det andet EØS-land at afgøre, hvorvidt de kan/vil tilbagebetale de bidrag, der er blevet tilbageholdt i din løn i fejlforsikringsperioden.

Vigtigt at huske når du er ledig

Er du grænsearbejder?

Du er kun grænsearbejder, hvis du rejser tilbage til Danmark mindst 1 gang om ugen. Vender du ikke tilbage til Danmark mindst 1 gang om ugen er du det man kalder ”anden arbejdstager end grænsearbejder”.

Bliver du hjemsendt eller delvis ledig i arbejdslandet, skal du søge om dagpenge i arbejdslandet, uanset om du er grænsearbejder eller ”anden arbejdstager end grænsearbejder”. 

Hvis du bliver ledig "på fuld tid", som grænsearbejder, overgår du på ny til det danske a-kassesystem, hvilket betyder, at du skal melde dig ind i Din Faglige A-kasse og melde dig ledig på jobnet.dk.

Du kan som hovedregel få overført dine optjente rettigheder fra arbejdslandet til Din Faglige A-kasse. Det kræver dog, at myndighederne i arbejdslandet udsteder en særlig attest - PD U1.

Hvis du bliver ledig "på fuld tid" som ”anden arbejdstager end grænsearbejder”, kan du selv vælge, om du vil flytte til Danmark og melde dig ledig dér, eller om du foretrækker, at blive boende i arbejdslandet og stille dig til rådighed, og modtage dagpenge i det pågældende land.

Tilbage til Danmark - opmærksomhedspunkter

Har du haft arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du melde dig ind i Din Faglige A-kasse på ny. Det skal du huske at gøre, inden der er gået 8 uger regnet fra det tidspunkt, hvor din forsikring i det andet EØS-land udløb. I modsat fald mister du den anciennitet du har opbygget, mens du var i udlandet.

Har du arbejdet den for EU/EØS eller Schweiz, er det vigtigt, at du kan dokumentere dine ansættelser. Du bør derfor gemme dine ansættelseskontrakter og løndokumentation og medbringe begge dele, når du rejser tilbage til Danmark.

Kontakt os via Min side inden du rejser ud eller når du rejser tilbage. På den måde, har vi mulighed for at vejlede dig om dine muligheder.

Vigtigt at huske når du er ledig

Arbejde uden for EU/EØS-området - opmærksomhedspunkter

Skal du arbejde uden for Europa (fx Canada, USA, Australien, Indien m.fl.) kan du forblive medlem af Din Faglige A-kasse under arbejdet i udlandet forudsat at du betaler dit kontingent til tiden i hele den periode, hvor du bor i udlandet.

Husk, at kontakte vores medlemsteam via Min side, når og hvis du udrejser, da vi i givet fald, skal have tilrettet dine medlems- og adresseoplysninger.

Din a-kasseanciennitet

Du beholder din a-kasseanciennitet, mens du arbejder i udlandet, og du kan som udgangspunkt medregne arbejdet i udlandet til genoptjening af ny dagpengeret, når du vender hjem. Det forudsætter dog, at du bl.a. husker at medbringe din ansættelsesaftale og dine lønsedler når du vender hjem. Du kan også medregne arbejdet i udlandet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem. 

Indkomstkravet - ny dagpengeperiode

En ny dagpengeret i Danmark kræver (i 2024), at du opfylder indkomstkravet på 263.232 kr. inden for de sidste 3 år. De 3 år regnes (bagud) fra den dag, hvor du tilmelder dig på jobnet.dk som ledig og sender en ledighedserklæring til a-kassen.

Der er et loft over hvor meget indkomst, du kan medregne til indkomstkravet pr. måned. Loftet er 21.936 kr. i 2024. Indkomstloftet skal sikre, at alle er mindst 12 måneder om at opfylde indkomstkravet. Indkomsten skal være dokumenteret i form af indberetninger til e-Indkomstregisteret (hos SKAT når der er tale om løn udbetalt i Danmark. Og i form af ansættelseskontrakter og lønsedler ved arbejde i udlandet.

Længerevarende ophold i udlandet

Ved længere ophold uden for Europa, skal du være opmærksom på, at du kan risikere, at miste dine danske sociale rettigheder som fx folkepension, børnefamilieydelser m.v.

Hvis du bliver ledig

Vigtigt at huske når du er ledig

Særligt om Grønland

Grønland har ikke a-kasser. Det betyder, at du kan bevare dit medlemskab af Din Faglige A-kasse, hvis du flytter til Grønland.

Er du medlem?

Hvis du ikke er medlem af a-kassen på nuværende tidspunkt, skal du sørge for at blive medlem inden du flytter til Grønland. Du kan nemlig ikke blive medlem, hvis du først er flyttet til Grønland.

Hvis du bliver ledig

Hvis du bliver ledig og vil søge om dagpenge fra a-kassen, skal du være særligt opmærksom på, at udbetalingen af dagpenge kræver at du flytter tilbage til Danmark. Du har ikke ret til dagpenge så længe du har bopæl i Grønland.

Blive du ledig i Grønland, og ønsker at blive boende i Grønland, så kan du under visse betingelser få den grønlandske arbejdsmarkedsydelse. For at kunne få den grønlandske arbejdsmarkedsydelse skal du:

  • være fyldt 18 år eller være forsørger
  • være tilmeldt folkeregisteret i Grønland
  • være tilknyttet arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal have været beskæftiget i mindst 182 timer som lønmodtager i løbet af de seneste 13 uger.

Derudover skal du stå til rådighed for det grønlandske arbejdsmarked. Denne rådighedspligt minder om den som dagpengemodtagere i Danmark har.

Læs mere om den grønlandske arbejdsmarkedsydelse

Din anciennitet i a-kassen

Hvis du er medlem af a-kassen inden du flytter til Grønland, vil du, hvis du betaler dit kontingent til a-kassen, bibeholde din a-kasse anciennitet mens du arbejder i Grønland og din indkomst kan bruges til at opfylde indkomstkravet. Indkomstkravet skal være opfyldt, for alle der ønsker at modtage a-kasse dagpenge i Danmark.

Hvis du ikke har planer om at vende tilbage til Danmark hvis du mister dit arbejde i Grønland, så skal du overveje om det giver mening for dig at være medlem af en a-kasse.

Særligt om Færøerne

Hvis du afslutter en uddannelse og opnår dimittendrettigheder eller hvis du opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, kan du udrejse til Færøerne på din første ledige dag. Normalt ville du skulle være tilmeldt på Jobcenteret i 4 uger, men det gælder ikke, hvis du som færøsk statsborger udrejser fra Danmark til Fæøerne.

Men du skal huske, at du på din første ledige dag skal udfylde en ledighedserklæring, så vi kan tage stilling til din dagpengeret. Du skal også udfylde en ansøgning om attest PDU2. Du skal uploade ansøgningen via Min side. Attest PDU2 er din garanti for, at du kan få udbetalt dine danske dagpenge i 3 måneder medens du er på Fæøerne.

Den færøske arbejdsløshedsforsikring (ALS) giver ikke nyuddannede (dimittender) ret til dagpenge. Det betyder, at såfremt du vælger at bliver på Færøerne når de 3 måneder er gået, så kan du ikke påregne, at få udbetalt færøske dagpenge.

Hvis du bliver lønmodtager på Færøerne

Alle lønmodtagere mellem 16 og 67 år er obligatorisk medlemmer af den færøske arbejdsløshedsforsikring ALS, i kraft af at være lønmodtagere. Alle arbejdsgivere, der udbetaler lønindkomst, og alle lønmodtagere, der er mellem 16 og 67 år og som er fuldt skattepligtige på Færøerne, betaler således automatisk 1,25% af den udbetalte eller modtagne a-lønindkomst i bidrag til ALS. Bidraget - eller "kontingentet" - betales sammen med indkomstskatten, via skattesystemet.

Hvis du har arbejdet som lønmotager på Færøerne, kan du anmode ALS om at udstede en attest PDU1, som du kan medbringe når du vender tilbage til Danmark og søger om genoptagelse i Din Faglige A-kasse. På samme måde, som du kan få udstedt en attest PDU1 af os, hvis og når du udrejser af Danmark.

Hvis du rejser tilbage til Danmark, skal du huske, at du har maks. 8 uger regnet fra det tidspunkt, hvor du ikke længere er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen (ALS) på Færøerne, til at søge om genoptagelse i Din Faglige A-kasse:

Genoptagelse i a-kassen

Opfylder du førnævnte krav, kan dit arbejde og din forsikringsperiode på Færøerne medregnes til optjening af en dansk dagpengeret.

Oversigt over, hvad der gælder i de enkelte lande:


Arbejde udenfor EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz
Arbejde i et EØS-land (EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz)
Arbejde i et EØS-land - midlertidigt udstationeret for en dansk arbejdsgiver
Kan jeg bibeholde mit medlemskab af Din Faglige A-kasse?
Du kan forblive medlem af FAK, mens du arbejder i udlandet
Du skal skifte til arbejdsløshedsforsikringen i det land, du arbejder i.
Du kan forblive medlem af FAK, mens du arbejder i udlandet. Det kræver, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din danske sociale sikring.
Kan jeg fortsat betale til efterlønsordningen, mens jeg arbejder i et andet land?
Ja Nej, du kan ikke indbetale efterlønsbidrag under dit udlandsophold. Du kan efterbetale bidraget, når du kommer tilbage til Danmark. Der er særlige regler om anciennitet.
Ja
Kan jeg medregne ancienniteten fra en udenlandsk arbejdsløshedsforsikring, når jeg vender hjem?
Nej. Du forbliver medlem af FAK og beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet.
Ja, hvis du søger skriftligt om optagelse inden, der er gået 8 uger fra din forsikring er ophørt i det andet land. Er det mere end 5 år siden du var medlem, er der særlige regler om arbejdskrav. Se mere nedenfor *)
Nej. Du forbliver medlem af FAK og beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet.
Kan jeg medregne arbejdet til genoptjening af ny dagpengeret, når jeg vender hjem?
Ja (PDU1 dokument) Ja (PDU1 dokument) Ja
Kan jeg medregne arbejdet til beregning af ny dagpengesats, når jeg vender hjem?
Ja (PDU1 dokument) Ja (PDU1 dokument) Ja

*) Hvis du har været væk fra Din Faglige A-kasse i mere end 5 år, skal du opfylde et arbejdskrav på mindst 296 timer inden for de efterfølgende 12 uger, for at få overført ancienniteten fra din arbejdsløshedsforsikring i udlandet. Arbejdet skal udføres i Danmark og første arbejdsdag skal ligge inden 8 uger fra din forsikring i udlandet er ophørt.