Dagpenge fra a-kassen

Vær opmærksom på de vigtige ting, du skal huske når du er blevet ledig

Læs siden op

6 vigtige ting, du skal huske, når du er blevet ledig:

  1. Meld dig ledig på jobnet.dk
  2. Meld dig ledig i a-kassen - Søg om dagpenge (ledighedserklæring)
  3. Opret dit CV på jobnet.dk
  4. Deltag i den CV- og vejledningssamtale vi indkalder dig til
  5. Søg mindst 2 stillinger pr. uge og registrer dem i Jobloggen
  6. Udfyld dit dagpengekort hver måned
Meld dig ledig på Jobcenteret

Meld dig ledig på jobnet.dk på den første dag du er ledig .

Du kan således ikke få dagpenge fra a-kassen, hvis du ikke er tilmeldt på jobcenteret.

Vejledning om tilmelding som ledig dagpengemodtager.

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding på jobnet.dk, kan du kontakte Jobnetsupporten på telefon 7015 2030.

Udfyld en ledighedserklæring

Udfyld en ledighedserklæring på Min side.

I ledighedserklæringen fortæller du os bl.a. om dit seneste arbejdsforhold, samt årsagen til dit arbejdsophør.

Hvis du er blevet opsagt skal du indscanne og uploade din ansættelsesaftale og din opsigelse på Min side.

Dagpengeperioden - 2 år inden for 3 år

Hvis du opfylder indkomstkravet kan du få dagpenge i en periode på 3.848 timer inden for 36 måneder. Som deltidsforsikret kan du få dagpenge i en periode på i alt 3.120 timer inden for en periode på 36 måneder. Timerne svarer til 2 års dagpenge inden for 3 år.

Den 2-årige dagpengeperiode kan forlænges en gang, med det arbejde du måtte have haft i løbet af dagpengeperioden. Den 2-årige dagpengeperiode kan maksmalt forlænges med 962 løntimer. Hver løntime forlænger dagpengeperioden med to timer. 962 løntimer giver derfor en forlængelse af dagpengeperioden på 1 år. 

Forbrug af dagpengeperioden

Du bruger af dine dagpengetimer, når du får udbetalt dagpenge, EØS-dagpenge, feriedagpenge og supplerende dagpenge. Du bruger også af dine dagpengetimer, hvis du deltager i jobrettet uddannelse, er i job med løntilskud eller afvikler karantænetimer. Ved sygdom tæller de første 6 uger også som forbrug.

Læs mere om forlængelse og genoptjening af dagpengeperioden i afsnittet/rubrikken neden for.

Forlængelse/genoptjening af dagpengeretten

Som ledig er det en fordel at vikariatet og andre småjobs. De løntimer som indberettes til indkomstregisteret, kan bruges til at forlænge din dagpengeperiode.

Hovedreglen er, at en løntime bliver til to timer med dagpenge, som skal bruges inden for tre timer. De tre timer er det, vi kalder for "referenceperioden".

Eksempel på forlængelse:
Du har mens du har været ledig, haft lønarbejde i 200 timer. De 200 timer kan bruges til at forlænge din dagpengeperiode med 400 timer. Det svarer nogenlunde til 11 uger med dagpenge. De 400 timer med dagpenge skal du have brugt inden for 600 timer (referenceperioden).

Du kan maksimalt forlænge din dagpengeperiode med 962 løntimer. Det svarer til en forlængelse på 1924 timer. Eller et års yderligere dagpenge fra a-kassen.

Det er frivilligt om du vil bruge dine løntimer til at forlænge din dagpengeret med. Du kan også vælge at gemme timerne indtil du har løntimer nok til en helt ny 2-årig periode med dagpenge. 

Hvis din dagpengeperiode er ved at være udløbet og du er tæt på at have haft nok løntimer til at starte helt forfra, anbefaler vi dig at kontakte os. Afhængigt af din situation, kan det måske være en fordel for dig at undlade at forlænge din dagpengeret.

Du kan også vælge kun at bruge nogle af dine opsparede timer til at forlænge din dagpengeret og lade resten af timerne stå til senere genoptjening.

Sådan forlænger du dine dagpenge

Vælger du at forlænge din dagpengeperiode, gør du det for 1 måned ad gangen.

Når du sender dit dagpengekort til os i slutningen af hver måned, skal du bl.a. tage stilling til, om du ønsker at bruge evt. opsparede løntimer til at forlænge din dagpengeperiode eller ej.

Genoptjening af dagpenge

Du kan optjene en ny 2-årig dagpengeret, hvis du, siden du sidst fik dagpenge, har haft en vis mængde arbejdstimer som enten lønmodtager eller selvstændig.

Som lønmodtager skal du inden for de sidste tre år have haft et års fuldtidsarbejde svarende til 1.924 løntimer (deltidsforsikret 1.258 løntimer).

Indkomst fra arbejde som selvstændig sidestilles med løntimer. Vi omregner i givet fald din indkomst til timer med en særlig omregningsfaktor, som er på 128,33 (2022-tal). Indkomst fra selvstændig virksomhed fordeles ligeligt ud over regnskabsåret. Vi kan dog aldrig medtage mere end 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede.

Du bør være særligt opmærksom på, at såkaldt "støttet arbejde" ikke kan medregnes. Støttet arbejde er fx arbejde, hvor din arbejdsgiver modtager et tilskud til din løn i henhold til reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det kan også være løn udbetalt i forbindelse med jobrotation og seniorjob.

Opret dit CV på jobnet.dk

Du opretter dit CV på jobnet.dk.

Det skal være søgbart for arbejdsgivere. Det bliver det automatisk, når du har udfyldt de obligatoriske felter - uddannelse, arbejdserfaring, kontaktoplysninger, "jeg søger job som" og ansættelsesbetingelser. 

Vi godkender CV'et i forbindelse med den CV-samtale vi indkalder dig til ca. 14 dage efter du har meldt dig ledig. 

Vejledning om oprettelse af CV på jobnet.dk

Hvis du har spørgsmål til dit CV på jobnet.dk, kan du kontakte Jobnetsupporten på telefon 7015 2030.

Udfyld dit dagpengekort

I slutningen af hver måned, skal du sende dit dagpengekort til Din Faglige A-kasse. Vi anbefaler, at du sender kortet så snart det ligger klar under Min side

Vi udbetaler din dagpenge til din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Oversigt over udbetalingsperioder 2022

Deltag i en CV- og vejledningssamtale

Vi sender dig en indkaldelse til en CV og vejledningssamtale, hvor vi blandt andet godkender dit CV. Du vil modtage indkaldelsen i din indbakke på Min side

Inden samtalen bedes du udfylde et spørgeskema (Jobsøgningsplan). 

Vi gennemgår dine svar samt dine rettigheder og pligter som ledig. Derudover introducerer vi dig til "Min Plan", som vil følge dig gennem dit ledighedsforløb. Vi udarbejder også “Krav til jobsøgning” sammen med dig. 

Vær opmærksom på, at CV-samtalen kan være digital (telefonisk) grundet COVID-19 restriktionerne.

Læs mere om "Samtaler - jobcenter og a-kassen".

Selvbooking af møder

Som dagpengemodtager skal du selv booke dine samtaler med jobcenteret.

Både selvbookede samtaler og evt. indkaldte, bliver vist på jobnet.dk under 'Møder' og i Min Plan i tidslinjen under fremtidige ”Aftaler med jobcenter” og ”Aftaler med a-kasse”.

Du har på den måde digital adgang til alle informationer om dine planlagte samtaler og møder med jobcenter og a-kasse.

Ved den første samtale aftales indholdet i "Min plan”, som grundlæggende handler om, hvordan du hurtigst kommer i arbejde igen.

Vær opmærksom på, at møderne, grundet COVID-19 situationen, kan være telefoniske.

Vær aktivt jobsøgende

Retten til dagpenge forudsætter, at du er tilmeldt på jobcenteret og er aktivt jobsøgende. At være aktivt jobsøgende betyder, at du aktivt skal søge arbejde, ligesom du skal kunne overtage formidlet arbejde med dags varsel. 

Altså vil det sige, at du både kan og vil arbejde – der må ikke være nogen hindringer af fx helbredsmæssig art for, at du kan overtage arbejde.

Vejledning om "Søg jobbet"

Vær særligt opmærksom på de skærpede rådighedsregler, som er gældende fra 1. april 2022 - 31. december 2023. Du mister 3 ugers dagpenge, hvis du ikke registrerer din jobsøgning i Jobloggen på jobnet.dk.

Husk at opdatere din Joblog

Som dagpengemodtager skal du være aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du har pligt at registrere alle de jobs du søger i jobloggen. Både de opslåede og de uopfordrede. 

Din registrering af søgte jobs bruges blandt andet af a-kassen, når vi skal vurdere om du kan anses for at stå til rådighed. 

Når vi skal vurdere, om din jobsøgning er tilstrækkelig, ser vi blandt andet på, hvor mange stillinger du har søgt, om du har søgt arbejde hver uge og hvor mange relevante stillinger, der har været opslået.

Vær særligt opmærksom på de skærpede rådighedsregler, som er gældende fra 1. april 2022 - 31. december 2023. Du mister 3 ugers dagpenge, hvis du ikke registrerer din jobsøgning i Jobloggen på jobnet.dk.

Læs mere om "Hvad er jobloggen"

Hvis du har spørgsmål til Jobloggen på  jobnet.dk, kan du kontakte Jobnetsupporten på telefon 7015 2030.

Er du blevet syg?

Meld dig syg på jobnet.dk på din første sygedag. Vi får efterfølgende automatisk besked om din sygemelding.

Bliver du syg mens du får dagpenge, så fortsætter vi udbetalingen i de første 14 dage af din sygeperiode.

Ved sygdom udover 14 dage, skal du have sygedagpenge fra din bopælskommune. 

Vejledning om medlem af en a-kasse og syg