Skattefri præmie

Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter med at arbejde

Læs siden op

Den skattefri præmie belønner dem, der udskyder deres overgang til efterløn og arbejder, efter de har fået deres efterlønsbevis.

Hver gang, du har arbejdet 481 timer (37 timer pr. uge i 3 måneder), optjener du 1 præmieportion. Hver præmieportion har en værdi af 14.204 kr. for fuldtidsforsikrede (2023-tal). Du kan højst optjene 12 præmier.

Vi opgør og udbetaler automatisk præmierne til din NemKonto når du har ret til folkepension.

Hvornår starter optjeningen?

Vilkårene for at optjene skattefri præmier er forskellige afhængigt af, hvornår du er født og dermed opnår ret til efterløn.

Er du født efter 1. juli 1959, optjener du skattefri præmieportioner, så snart du har dit efterlønsbevis, og så længe du ikke går på efterløn. 

Den særlige udskydelsesregel

Hvis du er født før den 1. juli 1959, er der krav om at du først kan begynde at optjene skattefri præmier, når du har gennemgået en venteperiode og du i den pågældende periode har haft et nærmere bestemt antal timer. Læs mere om reglen neden for.

Hvis du er født i perioden 1. januar 1956 til og med 30. juni 1956

Så er venteperioden 1 1/2 år og du skal haft mindst 2.340 timer i venteperioden.

Hvis du er født i perioden 1. juli 1956 til og 31. december 1958

Så er venteperioden 1 år og du skal have haft mindst 1.560 timer i venteperioden.

Hvis du er født i perioen 1. januar 1959 til og med 30. juni 1959

Så er venteperioden 1/2 år og du skal have haft mindst 780 timer i venteperioden.

Hvis du er født 1. juli 1959 eller senere

Så er der ingen venteperiode eller krav om timer.

Fordel, hvis du venter med at gå på efterløn i mindst 2 år

Uanset dit fødselsår, så ophører optjeningen af præmier, hvis du går på efterløn inden der er gået 2 år fra datoen på dit efterlønsbevis.

Hvis du vil kombinere efterløn med optjening af skattefri præmier, skal du vente med at gå på efterløn til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år, og du skal samtidig have haft mindst 3120 timers arbejde i perioden. 

Efter de 2 år kan du få efterløn og arbejde samtidigt og på den måde optjene skattefri præmie af de timer, du arbejder.

Kan alle timer medregnes til skattefri præmier?

Timer der kan medregnes til skattefri præmier:

  • Alle lønnede arbejdstimer fra lønmodtagarbejde, som er indberettet til indkomstregisteret hos SKAT
  • Alle afholdte feriedage, hvor der er udbetalt feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver
  • Søgnehelligdage, hvor der er udbetalt løn eller søgnehelligdagsgodtgørelse
  • Sygedage, hvor der er udbetalt løn fra en arbejdsgiver
  • Timer ved selvstændig bibeskæftigelse iht. 400 timers reglen - særlig tilladelse fra a-kassen

Timer der ikke kan medregnes til skattefri præmier:

  • Indtægter fra bestyrelsesarbejde og andre tillidserhverv
  • Fratrædelsesgodtgørelser
  • Frivillig ulønnet arbejde
  • Timer ved selvstændig bibeskæftigelse uden særlig tilladelse fra a-kassen