Jobrettet uddannelse

Læs mere om mulighederne for jobrettet uddannelse

Læs siden op

Hvis du er ufaglært eller faglært, har du ret til at tage 6 ugers jobrettet uddannelse, mens du er ledig.

Det kan fx være, du vil kvalificere dig yderligere inden for dit fagområde. Eller måske vil du snuse til et nyt område, fordi du overvejer at skifte fag.

Læs mere om mulighederne neden for.

Regler for sammensætning af forløb

Når du som ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan du frit søge kurser inden for den denne gruppe. 

Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe. Det er muligt at sammensætte en række kortere kurser til et samlet forløb på op til 30 dage.

Du skal være fyldt 25 år for at kunne vælge uddannelse på videregående niveau (akademiuddannelser).

Hvilke typer uddannelse?
 • Udvalgte AMU-kurser og EUD-enkeltfagskurser
 • Udvalgte kurser på akademi niveau
 • Udvalgte kurser i taxikørsel

Uddannelserne dækker en række forskellige erhvervsgrupper. Det kan fx være "Bygge og anlæg" eller "Sundhed, omsorg og personlig pleje".

Du kan se hele listen med uddannelser og kurser, som du kan søge hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Her er der også forslag til, hvordan du kan sammensætte en række enkeltkurser til et forløb inden for de forskellige erhvervsgrupper.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse på STARs hjemmeside.

Hvornår godkendes et 6 ugers uddannelsesforløb?

Som nævnt oven for kan du som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.

Start på et forløb i opsigelsesperioden

Der er mulighed for at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge.

Frister – afslutning af et 6 ugers uddannelsesforløb

Uddannelsen/kurset kan samlet set have en varighed på op til 6 uger. Der frister for, hvornår i dit ledighedsforløb kursusforløbet skal være afsluttet.

Reglerne er forskellige og afhænger af om du over eller under 25 år:

 • Over 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Under 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at dit Jobcenter forinden har vurderet, at uddannelsen vil give dig gode muligheder for at komme i job igen.

Ved kurser ud over 6 uger kan vi som a-kasse kun godkende en ansøgning om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis dit Jobcenter har tilkendegivet, at de vil bevilge den resterende del af kurset (der ligger ud over 6 uger) som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcentrene kan om nødvendigt søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger. 

Vær opmærksom på, at du i løbet af en dagpengeperiode på 2 år, kun har ret til et jobrettet uddannelsesforløb.

Økonomi under forløbet - befordringsgodtgørelse

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen. I nogle tilfælde kan du også få tilskud til kost og logi. Det gælder dog kun, hvis der er mere end 120 km tur/retur fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Til gengæld er det muligt at søge om befordringsgodtgørelse, hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet. 

Hvem er berettiget til befordringsgodtgørelse?

Følgende personer har ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i beskæftigelsestilbud:

 • Forsikrede ledige a-kassemedlemmer*
 • Kontanthjælpsmodtagere.
 • Uddannelseshjælpsmodtagere.
 • Revalidender.
 • Sygedagpengemodtagere.
 • Modtagere af ledighedsydelse.
 • Personer der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.
 • Personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse ("selvforsørgere").

*)Forsikrede ledige a-kassemedlemmer har desuden, i visse tilfælde, ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse. Forsikrede ledige a-kassemedlemmer, som ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Hvornår udbetales befordringsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse udbetales, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, er mere end 24 kilometer tur-retur.

Hvordan beregnes befordringsgodtgørelsen?

Befordringsgodtgørelsen udbetales med en bestemt kilometertakst for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Befordringsgodtgørelsen er skattefri. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

Søg befordringsgodtgørelse

Udfyld blanket AB 421. Og læs vejledningen til blanketten. Den fortæller om du har ret til befordringsgodtgørelse. Hvis det er tilfældet, skal du anmode dit uddannelsessted og/eller kursus sted om attestere ansøgningsblanketten. Herefter skal du uploade via Min side. Det er a-kassen, der udbetaler befordringsgodtgørelsen.

Færre rådighedskrav under jobrettet uddannelse

Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse. Du behøver således ikke at søge arbejde under de 6 ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde. Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.