Jeg vil deltage i kurser og efteruddannelse

Som ledig afhænger dine muligheder af flere forhold - læs mere nedenfor

Læs siden op

Kurser og uddannelse med ret til dagpenge

Du har mulighed for at deltage i uddannelse, når du er ledig og modtager dagpenge fra a-kassen. Der er dog en række regler for, hvor meget undervisning du må deltage i.

Som hovedregel gælder det, at du kan deltage i undervisning i op til 19 lektioner om ugen. Kurset og/eller uddannelsen må ikke være en del af en fuldtidsuddannelse, der er SU-berettiget. Enkeltfag på fx universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner vil typisk være SU-berettigede:

Liste over SU-berettigede uddannelser

Du skal inden du går i gang med et kursus eller en uddannelse oplyse os om kurset/uddannelsen. Vi skal godkende, at du kan deltage i uddannelsen og samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og få udbetalt dagpenge.

Guide til efter- og videreuddannelse

Dine muligheder afhænger af om du allerede har en uddannelse, uddannelsens længde samt din alder.

Benyt guiden neden for, for at få et overblik over, hvilke rettigheder og muligheder, du har når du er ledig dagpengemodtager.

Guide til efter- og videreuddannelse af ledige medlemmer

Seks ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere med færrest faglige kompetencer.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed = 185 udbetalte ydelsestimer
 • Ledige, som er i målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er inden for samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Den landsdækkende positivliste 

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under 6 ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne. Positivlisten indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper. Når man som ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan man frit søge kurser inden for denne erhvervsgruppe. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Uddannelsesløft inden for mangelområder

Ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder med 110% af din individuelle dagpengesats, kan være en mulighed, hvis du er fyldt 30 år, er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Retten gælder for tilbud om erhvervsuddannelser inden for såkaldte mangelområder. Disse fremgår af en særlig positivliste som er udarbejdet at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR):

Positivliste for erhvervsuddannelser med ret til 110 pct. dagpenge (pdf) (nyt vindue)

Disse krav er knyttet til muligheden for at få et tilbud om en erhvervsuddannelse:

 • Gælder for dagpengemodtagere, hvis erhvervsuddannelsen optræder på positivlisten.
 • Gælder for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.
 • Gælder udelukkende for en hel erhvervsuddannelse - der kan ikke bevilges et grundforløb/et kortere uddannelsesforløb.
 • Hvis du er dagpengemodtager, så kan du fortsætte uddannelsen, selvom din dagpengeret er opbrugt. I den situation vil du få en anden forsørgelsesydelse, fx SU eller en ydelse gennem voksenlærlingeordningen (afhængigt af hvad du har ret til).
 • Muligheden gælder for alle erhvervsuddannelser på positivlisten - derfor kan der også kan tages erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.
 • Tilbuddet skal aftales mellem dig som medlem og Jobcenteret (evt. efter indstilling fra a-kassen). Du har har således ikke pligt til at tage imod et evt. tilbud. Men når det først er aftalt, så har du pligt til at påbegynde tilbuddet og deltage i uddannelsen.
 • Under uddannelsen bliver du fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
 • Som dagpengemodtager skal du dog fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet (jobsamtaler i a-kassen og i Jobcenteret) og det aftalte tilbud om erhvervsuddannelse.
Uddannelse under 20 timer om ugen

Du kan deltage i alle former for uddannelse, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen. Dog ikke uddannelser, som man kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til. 

Det afgørende er, om uddannelsen som sådan giver ret til SU, når den følges som fuldtidsuddannelse, og ikke om du selv har ret til SU under uddannelsen.  Det betyder, at hvis du følger et enkelt fag, som ellers er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du ikke få dagpenge. 

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer.  Ved evt. fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

Det betyder fx, at du ikke kan få uddannelse og dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på åbent universitet. De fag, der udbydes på åbent universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser. I stedet er der en specialregel om åben uddannelse (se nedenfor).

Åben uddannelse - maks. seks timer pr. uge

Du kan deltage i Åben Uddannelse, hvis uddannelsen har tilknytning til din hidtidige uddannelse og/eller dit faglige område. 

Du kan kun deltage i undervisningen indtil det tidspunkt, hvor du har ret og pligt til aktivering. Det har du, når du har modtaget dagpenge i 962 timer, hvilket svarer til et halvt års fulde dagpenge.

Der må højst være 6 timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end 6 timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studieårsværk. 

Hvis et årsværk fx svarer til 24 timer om ugen, må der højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge. På uddannelsesstedet kan du få at vide, hvor meget et årsværk er. 

Bemærk: Reglen om 6 timer eller 1/3 årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse, eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

Faglige kurser

Hvis et fagligt kursus styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du deltage på fuld tid i de første 2 uger. 

Kurset skal være arrangeret af dit lokale jobcenter eller en af de 5 fagforeninger der står bag Din Faglige A-kasse. Du kan læse mere om evt. fagforeningsarrangerede kurser på de enkelte fagforeningers hjemmesider.

Vær opmærksom på, at hvis kurset varer mere end 2 uger, ville du kunne få dagpenge i hele kursusperioden, forudsat, at undervisningen efter de første 2 uger er på under 20 timer om ugen.

Voksenlærling

Er du over 25 år og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en voksenlærlingeuddannelse samtidig med, at din arbejdsgiver får tilskud til din løn.

Som voksenlærling indgår du en aftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde og får udbetalt elevløn samtidig med, at du deltager i undervisning på en erhvervsskole.

Skal virksomheden, hvor du ønsker ansættelse, have tilskud til din løn, kan du først starte som voksenlærling efter en periode som ledig. Ledighedsperiodens længde afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund.

Du skal selv søge stillinger som voksenlærling. Bliver du tilbudt ansættelse, skal du kontakte jobcentret, så de kan hjælpe med at søge om tilskud til din løn.